Privacyverklaring

Privacyverklaring Genneps Vocaal Ensemble


Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van toepassing voor alle organisaties (ook verenigingen en stichtingen),
die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren.
Het bestuur van het Genneps Vocaal Ensemble (GVE)  heeft haar privacybeleid
onder de loep genomen en onderstaande Privacyverklaring opgesteld.

Het bestuur van het Genneps Vocaal Ensemble, hierna te noemen GVE,
ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 40164566, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Secretariaat dhr.Raymond Nypels, Willem Boyeweg 13, 6591 ZT Gennep
email:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
website: https://www.gennepsvocaal.nl

Grondslag van verwerking persoonsgegevens
Het GVE beheert en verwerkt persoonsgegevens die de leden zelf bij hun aanmelding als lid hebben verstrekt. Zij hebben daarmee impliciet toestemming verleend voor de verwerking daarvan door het GVE.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Het GVE bewaart persoonsgegevens zo lang het lidmaatschap in stand blijft.
De persoonsgegevens worden een jaar na beëindiging van het lidmaatschap verwijderd.

Persoonsgegevens die het GVE verwerkt
- Voor- en achternaam
- Voorletters
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- geboortedatum
- E-mailadres

Doelen voor verwerking van persoonsgegevens door het GVE
- het e-mailen van data en gegevens, nodig voor repetities en optredens
- het schriftelijk uitnodigen voor feestelijke evenementen
- het afhandelen van lidmaatschapsgelden en overig voorkomende betalingen
- het kunnen bellen in bijzondere omstandigheden
- het faciliteren van individuele leden-contacten (stimuleren onderlinge band.)

Toegang tot persoonsgegevens en bevoegdheid tot het verwerken daarvan
- De penningmeester, dhr. Hans Arts, voor het innen, verwerken en aanmanen van  contributies en overige betalingen
- de secretaris, dhr. Raymond Nypels, voor het bijhouden van de ledenadministratie en het  versturen van e-mails en brieven aan de leden
- de websitebeheerder, dhr. Raymond Nypels, voor o.a. het plaatsen en bijhouden van de ledenlijst  op de website (uitsluitend toegankelijk voor leden d.m.v. een wachtwoord)

Delen van persoonsgegevens met derden
Het GVE deelt geen gegevens met derden.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De leden hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door het GVE. Ook hebben de leden het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat betekent dat zij bij het GVE een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens naar een andere organisatie te sturen. 
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens dient naar het secretariaat van het GVE te worden gestuurd

Het GVE wijst er tevens op dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

NB.Naast het voornoemde ''statutaire'' beheer van persoonsgegevens mogen individuele leden/vrijwilligers van het GVE activiteiten organiseren met behulp van expliciet voor dat specifieke doel van betrokken leden verkregen persoonsgegevens, te weten: naam, email-adres en telefoonnummer. (en niet meer!)
De doelen zijn: stempartij-overleg, onderlinge repetities, organisatie van feestjes, etc.
De organisatoren zijn uitdrukkelijk geïnstrueerd dat groeps-email berichten uitsluitend via de ''BBC-functie'' mogen worden verstuurd
(d.w.z. geen hele deelnemerslijst in het ''Aan-'', of  ''CC-vakje").

Beveiliging persoonsgegevens
Het GVE heeft de persoonsgegevens goed beschermd. De toegang van deze gegevens is beveiligd door een wachtwoord. Bij bestuurswisseling of veranderen van functie wordt de autorisatie voor het beheer ingetrokken. Het GVE neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als een lid het idee heeft dat zijn gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik kan hij contact opnemen met de secretaris van het GVE.

De website van het GVE (https://www.gennepsvocaal.nl ) wordt gehoosd bij hosting provider Byte
Webbeheerder is dhr. Raymond Nypels, Willem Boyeweg 13, 6591 XT Gennep, 0485-540153, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
De website functioneert op basis van het content managementsysteem Joomla en is afdoende beveiligd tegen hackers door middel van het beveiligingscertificaat SSL.  
Met Byte is een AVG-gebruikersovereenkomst afgesloten.
De website van het GVE maakt alleen gebruik van functionele cookies, die worden gewist bij het afsluiten van de sessie en verzamelt ook geen gegevens van het bezoek aan de site.

Contactformulier op de website van het GVE
De in te vullende persoonsgegevens van bezoekers (i.c. uitsluitend naam, email-adres en of telefoonnummer) worden na afwerking van het op dat contactformulier aangedragen onderwerp verwijderd, tenzij de betrokken bezoeker expliciet aangeeft dat het GVE die persoonsgegevens mag bewaren. 

Foto's en fotoalbum op de website van het GVE
Een van de doelstellingen van het GVE is het verstevigen van de onderlinge band door het organiseren van concerten, concertreizen en overige activiteiten. Daaruit volgt o.a. het regelmatig op de website plaatsen van foto's en reportages van de diverse evenementen. Bij het plaatsen van afbeeldingen wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Indien er toch een foto op de website staat die als de privacy aantastend wordt ervaren kan dit kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen naar de websitebeheerder.

 Links naar andere websites
Op de websites van het GVE staan mogelijk links naar andere websites. Het GVE draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met deze gegevens.

 

 

Ledenportaal